strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021
Burmistrza Pruchnika

z dnia 30 kwietnia 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/140/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:
1)    Elżbieta Kochanowicz-Kędzior –  przewodnicząca komisji
2)    Piotr Dragan –  członek
3)    Wojciech Stec –  członek

§ 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
§ 3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.
§ 5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Burmistrza.
§ 6. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.
§ 7. Do zadań Komisji należy dokonanie oceny formalnej ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 8. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonej oferty.
§ 9. Komisja przy ocenie merytorycznej oferty (załącznik nr 3 do zarządzenia):
1) ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
3) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
4) uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

§ 10. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
§ 11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.
§ 12. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 13. Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
c) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

§ 14. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
§ 15. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła


- OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ


- KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY


- Karta Oceny Merytorycznej Oferty

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 83