strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

ULGA  Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów

 • Kserokopia aktu notarialnego zakupu gruntów

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 t.j. z dnia 2017.02.01 ze zm.)

 • art. 12 ust. 1 pkt  4 , art. 12  ust  3 -8 , art. 13d  ustawy dnia 15 stycznia 1984  r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)

Uwagi

 • Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

 • Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat stosuje się ulgę w podatku rolnym polegająca na obniżeniu podatku w 1 roku o 75 % i w drugim roku o 50%

 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów

 • Ulga podatkowa udzielana jest na wniosek podatnika. Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek

Dokumenty do pobrania


 • WNIOSEK o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntu
 • OŚWIADCZENIE o wielkości pomocy de minimis
 • FORMULARZ pomoc w rolnictwie
  Wejscia: 13480