strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCHCZASOWEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek użytkownika wieczystego o nabycie nieruchomości, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 • numer i powierzchnie nieruchomości,
 • położenie nieruchomości (miejscowość),

Załączniki:

 • aktualny odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Jarosławiu – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy  następuje do czterech miesięcy, w szczególnych przypadkach  termin ten może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

 • Nie przewiduje się trybu odwoławczego, ponieważ jest to czynność o charakterze cywilno – prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli.

Podstawa prawna

 • art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Uwagi

 • Nieruchomość może być sprzedana tylko użytkownikowi wieczystemu.
 • Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zbywanej użytkownikowi wieczystemu zaliczana jest kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona według stanu na dzień sprzedaży.
 • Nabywca pokrywa koszty opłat notarialnych i sądowych.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3291