strona domowa
strona domowa
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie Nr 17/2023
Burmistrza Pruchnika

z dnia 21 marca 2023 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/270/2022 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:
1) Marzena Flak –  przewodnicząca komisji
2) Paulina Tuleja –  członek
3) Joanna Gilarska-Rymarz –  członek

§ 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.

§ 3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, 2185) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.

§ 5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Burmistrza.

§ 6. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.

§ 7. Do zadań Komisji należy dokonanie oceny formalnej ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 8. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonej oferty.

§ 9. Komisja przy ocenie merytorycznej oferty (załącznik nr 3 do zarządzenia):

1) ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
3) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
4) uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

§ 10. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

§ 11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

§ 12. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 13. Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
c) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

§ 14. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

§ 15. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

1. Oświadczenie członka komisji konkursowej

2. Karta oceny formalnej oferty

3. Karta oceny merytorycznej oferty

  Wejscia: 181