strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 08 grudnia 2022 10:12

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXVIII Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona uchwaleniu budżetu Gminy Pruchnik na 2023 rok.

Zaplanowany porządek obrad XXXVIII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Pruchnik (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pruchnik (projekt 6).
 13. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 7), w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  c) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu,
  e) głosowanie nad uchwałą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 8), w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  c) głosowanie nad uchwałą.
 15. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 16. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 917