strona domowa
strona domowa
Dodatek węglowy - zasady przyjmowania wniosków
środa, 17 sierpnia 2022 12:13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że od 23 sierpnia br. rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku węglowego wynosi 3 tys. zł dla gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - do pobrania tutaj

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Uwaga! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477).

Informacje ogólne:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Przez paliwa stałe rozumie się:

  • węgiel kamienny
  • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

  Wejscia: 940