strona domowa
strona domowa
Możliwe kolejne duże środki dla Gminy Pruchnik na budowę kanalizacji w Rozborzu Okrągłym
poniedziałek, 18 lipca 2022 10:08

Gmina Pruchnik znalazła się na 18 miejscu listy wniosków, które będą obecnie weryfikowane tj. mieszczące się w limicie środków dostępnych dla województwa podkarpackiego (wnioski od 1-39). Wniosek na budowę I etapu kanalizacji w Rozborzu Okrągłym, opiewający na łączną kwotę ok. 6 544 000 zł ma szansę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 4 818 000,00 zł. Czekamy na weryfikację wniosku i ogłoszenie ostatecznych wyników.

Dzięki przyjętej polityce i przygotowaniu dokumentacji na budowę kanalizacji dla całej nieskanalizowanej części gminy, Gmina Pruchnik przechodzi do realizacji sieci dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Dla przypomnienia, w bieżącym roku realizowana jest kanalizacja Rozborza Długiego za łączną kwotę ponad 11 mln zł dzięki pozyskanym środkom z rządowego programu Polski Ład w wysokości 95 % wartości zadania.

A oto informacja ze strony PROW w sprawie obecnego naboru:

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 12 lipca 2022 r. podjął uchwałę Nr 405/8170/22 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 7 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 98 wniosków.
Po przeprowadzonej ocenie została utworzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

Na przedmiotową listę zostały wpisane wszystkie wnioski w tym:

  1. Wnioski, które będą weryfikowane tj. mieszczące się w limicie środków dostępnych dla województwa podkarpackiego - znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od poz. 1 do poz. 39.

  2. Wnioski, które będą weryfikowane w momencie pojawienia się wolnych środków finansowych (wynikających np. z oszczędności przetargowych, zmiany kursu euro czy zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków na to działanie) - znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od poz. 40 do poz. 81 oraz

  3. Wnioski, które nie osiągnęły minimum punktowego tj. 12 pkt.


Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji od poz. 1 do poz. 39 tj. mieszczących się w 100 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu na realizację operacji typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 15 Rozporządzenia, cyt. „Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, po zakończeniu sprawdzenia spełnienia warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.

Do pobrania:
Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

  Wejscia: 274