strona domowa
strona domowa
Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r.
piątek, 17 czerwca 2022 08:12

Rada Miejska w Pruchniku oceniła działalność Burmistrza Pruchnika i realizację gminnego budżetu w roku 2021 udzielając wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.

Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 15.06.2022 r. podsumowana została działalność gminy  poprzez przedstawienie i debatę nad raportem o stanie Gminy Pruchnik za 2021 rok. Oceniono działalność Burmistrza Pruchnika, jako organu wykonawczego gminnego samorządu i zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu.

Rada poprzez Komisję Rewizyjną dokonała kontroli prawidłowości wykonania budżetu w 2021 roku. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów i sprawozdań pozytywnie oceniła działalność Burmistrza i prawidłowość realizacji zadań składając wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutoriom za miniony rok. Również organ kontrolny gminy –  Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy pozostali radni, także mieli okazję zapoznać się szczegółowo ze sprawozdaniami, ponieważ na posiedzeniach komisji stałych odbywały się ich analizy.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Wiesław Jamrozik informując o nominacji Pana Wacława Szkoły do tytułu najlepszego Burmistrza Województwa Podkarpackiego w plebiscycie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej podkreślił, że praca Burmistrza jest doceniana w skali całego województwa.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej radny Jan Kos przypominając zrealizowane w 2021 r. inwestycje, ogólne procentowe wykonanie budżetu i pozyskane środki zewnętrzne stwierdził, że udzielenie absolutoriom burmistrzowi Pruchnika Panu Wacławowi Szkole jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych radny Władysław Flak podkreślił również problemy, z jakimi należy się mierzyć przy realizacji budżetu, głównie rosnące koszty funkcjonowania oświaty i konieczność wydatkowania znaczących środków z budżetu gminy -  spowodowane przede wszystkim przez spadek liczby dzieci. Radny wyraził opinię, że często duże inwestycje takie jak termomodernizacja szkół czy budowa chodników przy drogach na terenie gminy, na które gmina wydatkuje ogromne środki nie są zauważane przez mieszkańców. Radny podkreślił również, że nominacja Pana Burmistrza przez stowarzyszenie samorządowców jest bardzo mocną przepustką do udzielenia absolutorium.

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Pruchnik za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych udzielenie wotum zaufania i absolutorium stało się formalnością.

Pan Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium, które jak stwierdził, będzie zachętą do dalszej pracy, na rzecz gminy i jej mieszkańców. Gospodarz gminy uznał, że czasami pewne decyzje były kontrowersyjne jednak zawsze podejmowane w imieniu wyższego dobra, przynoszące korzyść większej liczbie mieszkańców. Burmistrz zwrócił uwagę, że osiągnięte sukcesy są także zasługą radnych, którzy podejmowali stosowne decyzje oraz pracowników Urzędu, którzy dobrze wykonywali swoje obowiązki.

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy na 2021 rok (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 56 566 239,02 zł zostały wykonane w 104 %.
Wpływ na stopień realizacji ogółem dochodów miały:
•    obniżenie górnych stawek podatków w wysokości 731 098,61 zł,
•    udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków w wysokości 1 114 859,89 zł,

Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 62 486 132,23 zł, został wykonany na kwotę 59 049 243,75 zł, co stanowi 94 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 87 % wielkości planowanych. Realizacja budżetu zamknęła się na koniec roku nadwyżką w kwocie 43 346,13 zł,  a łączna kwota zobowiązań gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 5 919 893,21 zł.

 

 

 

  Wejscia: 847