strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 15.06.2022 r. - debata nad raportem o stanie gminy.
czwartek, 09 czerwca 2022 06:52

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku, na której rozpatrzone zostaną - raport o stanie Gminy Pruchnik i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruchnik za 2021 rok. Sesja odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Domu Strażaka OSP Pruchnik I.

Planowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Pruchnik za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata nad raportem.
 8. Zapoznanie się z:
  a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  b) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2021 rok,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruchnika za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik – dyskusja.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruchnika (projekt 1).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2021 rok (projekt 2)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2021 rok (projekt 3)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 4).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku budżetowym 2022 (projekt 5 ).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego (projekt 6).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Pruchnika (projekt 7).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/217/2022 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.04.2022 roku (projekt 8).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik (projekt 9).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy Pruchnik w Hawłowicach (projekt 10).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pruchniku (projekt 11).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zbudowanej w Pruchniku przy ul. Jana Pawła II 14 (projekt 12).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2022/2023 (projekt 13).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku (projekt 14).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym (projekt 15).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce (projekt 16).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce (projekt 17).
 28. Przyjęcie sprawozdań:
  1) Burmistrza Pruchnika z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,
  2) Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 29. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 30. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 31. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 32. Zamknięcie sesji.

Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy:

Zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.):

 

"6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby."

W związku z powyższym ewentualne zgłoszenia wraz z listą podpisów należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku do dnia 14.06.2022 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

 

Do pobrania:

Raport o stanie gminy Pruchnik za 2021 rok -

 

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 1285