strona domowa
strona domowa
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Zarządzenie Nr 21/2022
Burmistrza Pruchnika

z dnia 4 kwietnia 2022 r.


w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Raj na Ziemi” w wysokości 15 000 zł.

§ 2. Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Delfinki”  w wysokości 5 000 zł.

§ 3. Przyznać dotację Ochotniczej Straży Pożarnej Pruchnik nr 3 na realizację zadania publicznego pn. „Nauka i doskonalenie elementów techniki gry w tenisa stołowego” w wysokości 18 000 zł.

§ 4. Przyznać dotację Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fabryka Zdrowia”  na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną na terenie Gminy Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.

§ 5. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacjami a Gminą Pruchnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wacław Szkoła

Burmistrz Pruchnika

  Wejscia: 254