strona domowa
strona domowa
Konsultacje w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi ...

Pruchnik, 22.10.2021 r.

Burmistrz Pruchnika zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Konsultacje odbywają się od 22 października do 2 listopada 2021 roku. Treść projektu programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku ul. Rynek 1 - pok. 35.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. na:

  • adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • adres Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

Zarządzenie Nr 52/2021
Burmistrza Pruchnika

z dnia 22 października 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 282/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, zwanego dalej „Programem”.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pruchnik.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 października 2021 r.
3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 2 listopada 2021 r.
4. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego,   stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
a) poprzez adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji);  
b) osobiście – poprzez złożenie formularzy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
5. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna tut. Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w § 2 ust. 1 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Pruchnika wraz z propozycją ustosunkowania się do przedłożonych stanowisk.
6. Burmistrz Pruchnika po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie Programu.
7. Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.
2. Nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego Zarządzenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:  Wejscia: 380