strona domowa
strona domowa

 

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

ŚLUB CYWILNY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.

 • Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

 • Miejsce uroczystości zawarcia związku małżeńskiego
  Śluby odbywają się w Sali ślubów Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1

 • Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

 • Termin zawarcia małżeństwa
  Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Wymagane dokumenty

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • ww. dokumenty oraz
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia, oraz dodatkowo
 • osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,
 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński za granicą, które powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko;
- datę i miejsce urodzenia;
- imiona i nazwiska rodowe rodziców;
- miejsce zamieszkania;
- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa);
- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Zaświadczenie wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi zaświadczenia oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym

Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego zaświadczenia napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Opłata

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
  - wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu

 • Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł,

 • Zwolniony z opłaty skarbowej jest:
  - pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.

 • Opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł nie pobiera się za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w przypadku, gdy osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. W takim przypadku opłacie skarbowej podlega wyłącznie sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi 1 miesiąc i 1 dzień od dnia złożenia wymaganych dokumentów w USC w Pruchniku.

Tryb odwoławczy

 • Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

 • Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, (ul. Jana Pawła II 11 Jarosław) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Podstawa prawna

 • Art 15 ust. 1, art..31, art. 32 ust.2, art.76-79,art.85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)
 • Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1274)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (j.t. Dz. U. z 2015r. Nr 80, poz.1792)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.180)

Uwagi

 • Wiek narzeczonych
  Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

  Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

 • Oświadczenie o nazwisku
  Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

 • Nazwisko dziecka
  Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 6373