strona domowa
strona domowa
Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Pruchnika

z dnia 7 maja 2021 r.


w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/140/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznać dotację Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fabryka Zdrowia”  na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną na terenie gminy Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.


§ 2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacjami a Gminą Pruchnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wejscia: 225