strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Pruchnika na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Pruchnik, do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu:

1)    ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej:

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  a)    reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie Gminy Pruchnik, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
  b)    korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  c)    przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
 3. Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.
 4. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.
 5. Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Burmistrza Pruchnika.
 6. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
 7. Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.
 8. Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do zaproszenia.


Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 26 kwietnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Pruchniku, pod adres: ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, z adnotacją: „Zgłoszenie do komisji konkursowej”. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Pruchnik, 16.04.2021 r.

 

Do pobrania:

  Wejscia: 262