strona domowa
strona domowa
Budżet 2021 uchwalony!
poniedziałek, 01 lutego 2021 12:41

Na XXII sesji w dniu 29 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Pruchniku przyjęła uchwałę budżetową  Gminy Pruchnik na 2021 rok.
Budżet Gminy Pruchnik na rok 2021 jest zaprojektowany z deficytem budżetowym w kwocie 3 723 705,88 zł który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z roku 2020 i zaciągniętej preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW.

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 50 318 718,18 zł, natomiast wydatki - 54 042 424,06 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy:

  • przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Hawłowice,
  • opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Pruchniku (ulica Jasna),
  • przebudowa drogi w Jodłówce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Mikłaszówka),
  • dom przedpogrzebowy w Jodłówce – stan surowy zamknięty,
  • wykonanie linii technologicznej do higienizacji osadów po ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pruchniku,
  • opracowanie dokumentacji projektowej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • dokończenie budowy groty solnej,
  • zadaszenie trybun na stadionie w Pruchniku.

W ocenie Wacława Szkoły – Burmistrza Pruchnika - przedstawiony projekt budżetu na rok 2021 jest zbudowany na miarę posiadanej wiedzy, obecnego czasu pandemii i aktualnej sytuacji finansowej gminy. Ma za zadanie dalszy, konsekwentny rozwój gminy. Na obecnym etapie planujemy zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na SUW Hawłowice. W przypadku powodzenia naszych wniosków
o dofinansowanie z różnych źródeł to nowe pożyczki będą zaciągane w minimalnej wysokości i tutaj dobra wiadomość finalizujemy nasze negocjacje z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania z RPO budowy SUW Hawłowice. Z tego źródła otrzymamy dofinansowanie w kwocie ok 2 ml złotych i dzięki temu pożyczka będzie pomniejszona o kwotę dofinansowania.

W wyniku głosowania Rada przyjęła przedłożony projekt zdecydowaną większością 14 głosów. Jeden z radnych wstrzymał się od głosowania, natomiast wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta jednogłośnie.

Na tej sesji Rada przyjęła jeszcze Gminny Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, zwiększyła wysokość diet dla Sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla, wyznaczony został obszar i granice aglomeracji Pruchnik, podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg linii 110 kV relacji Pruchnik – Przemyśl, ustalone zostały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy, a także przyjęty został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. Ze względu na termin uchwalania budżetu (styczeń a nie grudzień) dokonane zostały również zmiany do przyjętego wcześniej budżetu.

Więcej informacji nt. budżetu oraz sesji dostępne w nagraniu z sesji.

 

 

  Wejscia: 434