strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

  Uwaga !!!

  - formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku.
  - formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

Opłata

 • bez opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 391)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP,
 • zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego,
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu,
 • w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.


Dokumenty do pobrania

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
  Wejscia: 3077