strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

WYMELDOWANIE LUB ANULOWANIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Urząd Miejski w Pruchniku przeprowadza postępowanie wyjaśniające na rozprawie, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji z Krajowego Rejestru Karnego i oględzin w lokalu.

 • Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej.

 

Wymagane dokumenty

 • Strona ubiegająca się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania lub ubiegająca się o anulowanie zameldowania (wymeldowania) powinna:

  1. Złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania).

  2. Przedłożyć - do wglądu - tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp., których kserokopię należy dołączyć do podania.

   

Opłata

 • Od decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • art. 31 ust. 1 i 2, art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr. 217, poz. 1427),
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002 r. sygn. akt K. 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz.716),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012.1282),
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz.267).

Uwagi

 • brak.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3128