strona domowa
strona domowa
Rada Miejska w Pruchniku udzieliła absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok
poniedziałek, 29 czerwca 2020 12:13

XVII sesja Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona ocenie funkcjonowania Gminy Pruchnik i działalności Burmistrza Pruchnika w 2019 r., tradycyjnie odbyła się w miesiącu czerwcu (25.06) jednak miała niecodzienny przebieg. Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz wzrost liczby zachorowań na Covid – 19 w naszym powiecie, radni uczestniczyli w sesji zdalnie, a głosowali korespondencyjnie.

Wraz z zaproszeniami na sesję radni otrzymali wszystkie projekty uchwał, opinie oraz materiały niezbędne do przeanalizowania podejmowanych na sesji spraw. Ponadto każda z komisji stałych Rady szczegółowo omawiała sprawę wykonania budżetu na swoich posiedzeniach.

Pozytywne opinie zarówno komisji stałych jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej pozwoliły na przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy Pruchnik w 2019 roku zostały wykonane w 99 % - 53 407 328,06 wydatki w 92 % - 51 274 954,63 zł.

Pan Burmistrz po omówieniu raportu o stanie Gminy Pruchnik zachęcił wszystkich mieszkańców do szczegółowego zapoznania się z raportem, który dostępny jest na stornie internetowej Urzędu Miejskiego.

Po przedstawieniu wszystkich wyników głosowania Przewodniczący podziękował radnym za głosowanie, a Panu Burmistrzowi pogratulował udzielonego absolutorium, podkreślając, że domknięcie budżetu nie było proste, a jednak udało się to wykonać bez zastrzeżeń.

Pan Burmistrz podziękował Wysokiej Radzie za wotum zaufania oraz za udzielenie absolutorium. Zdanie wyrażone w uchwałach, daje pewność, że to co jest realizowane wspólnie z pracownikami, Radą oraz mieszkańcami jest prawidłowo oceniane i oczekiwane przez mieszkańców i daje możliwość kontynuacji dotychczasowej polityki – podsumował W. Szkoła. Pan Burmistrz podziękował również swoim pracownikom, a w szczególności Pani Skarbnik, Zastępcy Agnieszce Wojdyła, Panu Sekretarzowi Robertowi Grządziel za kierowanie urzędem oraz wszystkim pracownikom urzędu i jednostek podległych.

 

 

 

  Wejscia: 213