strona domowa
strona domowa
Podłączenie studni S-8 w Hawłowicach z dofinansowaniem UE
czwartek, 09 lipca 2020 12:37

Kolejna inwestycja realizowana przez Samorząd, która ma na celu zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę, poprawę warunków życia i zdrowia Mieszkańców naszej Gminy.

W dniu 9 czerwca 2020 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Pana Piotra Pilcha - Wicemarszałka Województwa i Pana Stanisława Kruczka – Członka Zarządu oraz Gmina Pruchnik reprezentowana przez Pana Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika przy kontrasygnacie Pani Renaty Mikłasz – Skarbnika Gminy Pruchnik podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8”.

Powyższe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFRROW (do 63,63% kosztów kwalifikowanych netto)w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00107-65150-UM0900132/19 z dnia 09.06.2020 r.).

W ramach robót zostanie podłączona studnia wiercona S-8 w Hawłowicach, w tym zostanie wykonane:

  • Ujęcie wody, studnia wiercona S-8
  • Rurociąg tłoczny wody surowej
  • Zewnętrzne instalacje dla przepompowni – rozdzielnia RGP i RZS – P
  • Wyposażenie rozdzielni potrzeb własnych „RPW“ dla studni S-8
  • Oświetlenie terenu przy studni S-8.

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna, która można pobrać pod linkiem:
https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6699&idmp=408&r=r

Wykonawcą robót budowlanych jest firma WODO-GAZ Józef Słota ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk wybrana w przetargu nieograniczonym. Umowne wynagrodzenie wynosi 351 814,28 zł. Planowany termin zakończenia robót: do 27-11-2020. Nadzór nad zadaniem pełnić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Inwest –Rol” Spółka z o.o. z Przemyśla.

  Wejscia: 169