strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW LUB SPISIE WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Sprawa rozpatrywana jest w formie decyzji administracyjnej. 

Wymagane dokumenty

 • Pisemna reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.

Opłata

 • Reklamacja nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • 3 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub odmowy wpisania do rejestru wyborców,

 • 2 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców.

Tryb odwoławczy

 • Odnośnie pkt. a) od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru oraz nieprawidłowości w rejestrze wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie 3 dni od daty otrzymania jej za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika,
  Odnośnie pkt.

 • b) Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie ze spisu wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie 2 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 20 § 4; art. 22 i art. 37 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz. 112 z poźn. zm.).

Uwagi

 • Reklamacja dotyczyć może pominięcia wyborcy w rejestrze lub spisie, wpisania do rejestru lub spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych osobowych wyborcy, objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 • Reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzania spisu wnosi się w okresie udostępniania spisu do wglądu.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3152