strona domowa
strona domowa
Oficjalne otwarcie filii ŚDS przy ul. Szkolnej w Pruchniku.
czwartek, 05 marca 2020 12:52

W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej w Pruchniku. W uroczystości oficjalnego otwarcia uczestniczyło wielu zacnych gości. Byli to m.in. ks. dziekan Piotr Kandefer – proboszcz parafii w Pruchniku, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego – Małgorzata Dankowska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie wraz z pracownikami, Monika Bernard Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, samorządowcy  - Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień, Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika, Wiesław Jamrozik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku wraz z radnymi Rady Miejskiej, Agnieszka Wojdyła – Zastępca Burmistrza Pruchnika, Renata Mikłasz Skarbnik Gminy Pruchnik, Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik, Marta Wałach – Dyrektor OPS w Pruchniku, asp. szt. Wojciech Mikłasz – Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku, kierownicy ŚDS w Izdebkach, Przeworsku, Sieniawie, Łopuszce Wielkiej, Jarosławiu i Cieszanowie, pracownicy Domu wraz z uczestnikami oraz rodzice.

Uroczystość prowadziła Anna Mazur pielęgniarka i terapeutka Domu wspólnie ze Stefanem Fickiem – przedstawicielem uczestników Domu.

Po rozpoczęciu i powitaniu zaproszonych gości głos zabrał gospodarz gminy Pan Wacław Szkoła, który przedstawił historię budynku, w którym zlokalizowana jest filia, plany i działania jakie gmina miała w stosunku do tego miejsca oraz opisał proces inwestycyjny. Pan Burmistrz podziękował wszystkim, dzięki pomocy których powstał ten ośrodek, wspominając również Pana Mirosława Przewoźnika Zastępcę Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który był u podstaw tworzenia ŚDS przy ul. Kościelnej i później wspierał gminę w podejmowanych działaniach.

Pani Edyta Lasek – Dyrektor ŚDS w Pruchniku ze względu na przeciwności losu nie mogła uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu, jednak wraz z pracownikami zadbała o to, aby przybyli goście zapoznali się zarówno z nową siedzibą jednostki, jak i prowadzoną działalnością na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Pruchnik i gmin sąsiednich. Osoby szczególnie zasłużone w procesie tworzenia tej filii otrzymały podziękowania i kwiaty, a wszyscy zaproszeni goście piękne upominki przygotowane przez uczestników Domu.

Swoje gratulacje i słowa podziękowania dla lokalnych władz za podjęte działania i utworzenie ośrodka, w szczególności dla włodarza gminy Pana Burmistrza Wacława Szkoły w swoich wystąpieniach złożyli Pani Małgorzata Dankowska, Pani  Monika Bernat, Pan Ryszard Bugiel oraz przedstawiciel rodziców.

Po wystąpieniach okolicznościowych odbyło się przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie ośrodka, który następnie poświęcił ks. Dziekan Piotr Kandefer. Przed zakończeniem części oficjalnej Pan Burmistrz podziękował  jeszcze Pani Marcie Wałach Dyrektor OPS w Pruchniku za inspirację i podjęte działania w celu utworzenia filii oraz Pani Dyrektor Edycie Lasek za wzięcie na siebie ciężaru organizacji tej placówki, przekazując dla niej otrzymane kwiaty.

Po występie w wykonaniu uczestniczek ŚDS wszyscy zgromadzeni mieli okazję zwiedzić ośrodek i zobaczyć na własne oczy efekty wspólnej pracy na rzecz naszych niepełnosprawnych mieszkańców.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest jednostką organizacyjną Gminy Pruchnik powołaną uchwałą Rady Gminy Pruchnik z dnia 17.11.2004 r. finansowaną za jej pośrednictwem przez wojewodę podkarpackiego. Siedziba Domu mieści się przy ulicy Kościelnej 6 w Pruchniku. Na mocy Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku powstała filia przy ul. Szkolnej.

Tak o funkcjonowaniu ŚDS pisze Pani Dyrektor Edyta Lasek:

Pomieszczenia Filii zajmują dwie kondygnacje tego budynku. Mieszczą się tutaj: sala terapii ruchem, pracownia kulinarna, sala behawioralno-rewalidacyjna, pracownia rękodzieła artystycznego, pokój do indywidualnej terapii. Jest to miejsce, gdzie swoją enklawę znajduje 15 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik oraz – za porozumieniem władz gminnych – z terenu gmin Rokietnica, Roźwienica i Kańczuga. Wszystkie pomieszczenia są w całości dostosowane do potrzeb naszych podopiecznych. Kwota, jaką otrzymaliśmy z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019r.  na funkcjonowanie, bieżącą działalność i wyposażenie Filii to 205 336 zł.

Nasza placówka oferuje osobom niepełnosprawnym kompleksowe usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi te są dostosowane indywidualnie do potrzeb naszych uczestników i obejmują w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym : trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową, w tym: rehabilitację indywidualnę i grupową
 • trening pedagogiczny;
 • opieka higieniczno-pielęgnacyjno-pielęgniarska
 • opieka duszpasterza
 • spożywanie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego;
 • terapia behawioralno-rewalidacyjna z elementami między innymi: komunikacji alternatywnej, integracji sensorycznej, metody Domana, Denisona, Knilla, muzykoterapii, chromoterapii czy aromaterapii
 • terapia symultaniczno-sekwencyjna prowadzona we współpracy z ośrodkiem logopedyczną

Środowiskowy Dom Samopomocy oprócz osób z wieloraką niepełnosprawnością, o których już wspomniałam swoim wsparciem obejmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie, przewlekle psychicznie chore oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, czyli osoby, które wskutek swoich ograniczeń i  dysfunkcji nie są w stanie samodzielnie egzystować oraz potrzebują wsparcia drugiej osoby.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest to miejsce, w którym podopieczni mogą budować swoje relacje, poczucie własnej wartości. To tutaj dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi terapii oraz specjalistom posiadającym wiedzę z różnych dziedzin nauki, między innymi medycyny, psychologii, pedagogiki mogą uczyć się nowych umiejętności, rozwijać swoje pasję, zainteresowania, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, uczyć się zaradności, samoobsługi oraz samostanowienia.

Dlatego bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy mają otwarte serce dla drugiego człowieka, którzy widzą potrzebę tworzenia takich miejsc jak nasza placówka, którzy troszczą się i chcą objąć opieką wszystkich członków naszego społeczeństwa.

  Wejscia: 2812