strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 27.02.2020 r.
piątek, 21 lutego 2020 06:13

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XIV sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu na cele usługowe na okres 10 lat (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku (projekt 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym (projekt 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2020 rok (projekt 8).
 15. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1272