strona domowa
strona domowa
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pruchnik 2020
poniedziałek, 27 stycznia 2020 13:08

Znowelizowana w 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek na wszystkie gminy wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od stycznia 2020 r. W Gminie Pruchnik przedstawia się to następująco:

 

https://pixabay.com/pl/illustrations/kosz-wyb%C3%B3r-ekologia-%C5%9Bwiata-problem-3865352/

 

 

1. obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (do 30 stycznia lub do 10 dnia następującego po miesiącu w który nastąpiła zmiana w ilości osób zamieszkałych)

2. Nowe stawki opłat:

 • 22 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość  przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny,
 • 66 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość gdy właściciel nie-ruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 2 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie (kompostowniki),

3. Zmiana terminu płatności I raty – do 30 stycznia

4. Wprowadzono obligatoryjny obowiązek  selektywnego zbierania  odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej w wysokości 66 zł  miesięcznie od osoby.

5. Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca.

6. Dlaczego podwyższono opłaty?
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety wzrost cen za odpady odnosi się do całego kraju. Poniżej można znaleźć zestawienie wszystkich gmin powiatu jarosławskiego i kilkunastu spoza. Wykaz powstał w oparciu o dane pozyskane z ogólnodostępnych serwisów internetowych, w tym stron BIP Gmin, Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego, GUS itp. Wykaz zawiera między innymi NOWE stawki opłat uchwalone przez poszczególne samorządy, nazwy firm (wraz z kwotami) wybranych w przetargach do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2020 r.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach" nakłada na gminę obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina nie może dopłacać do odbioru odpadów!

Tylko sam koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi 1 723 788,00 zł brutto (1 596 100 zł netto). Świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław. Firma zo-stała wybrana w przetargu unijnym, jako jedyna złożyła ofertę. Kwota oferty (1 723 788,00 zł brut-to) przewyższyła ponad 70% koszt odbioru i wywozu odpadów jaki był świadczony w 2019 r. (1 008 999,89 zł brutto).

Link do wyników przetargu:

https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6371&idmp=387&r=r

Link do informacji o zawartej umowie z w/w przedsiębiorstwem:
https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6389&idmp=388&r=r


Wysokość opłaty skalkulowana na poziomie 22 zł od mieszkańca (minus zwolnienie – 2 zł) od osób kompostujących odpady sporządzona została o faktyczną ilość osób zamieszkujących na terenie gminy, a nie osób zameldowanych. Uczniowie, studenci mieszkający w internatach czy akademikach, pracujący na stałe w delegacjach, przebywający za granicą nie są uwzględniane do opłat za gospodarowanie odpadami. Na koniec 2018 r. systemem objętych było 7832 mieszkańców.


Czynniki wpływające na wzrost  cen za wywóz odpadów:

 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych
 • wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), która w roku 2013 wynosiła 25 zł/tonę odpadów, a w roku 2020  wynosi 270 zł/tonę,
 • wzrost cen energii, paliwa,
 • wzrost płacy minimalnej,
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów,
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych,
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych,
 • znaczny wzrost ilości oddawanych odpadów!

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, na rachunek bankowy nr 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028 lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 1. za I kwartał – do 30 stycznia danego roku
 2. za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku
 3. za III kwartał – do 10 lipca danego roku
 4. za IV kwartał – do 10 października danego roku

W Gminie Pruchnik częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości przedstawia się następująco:

Rodzaj odpadów

Nieruchomości

zamieszkałe w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej

1

2

odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji

teren miejski

-raz w miesiącu -styczeń –marzec, listopad, grudzień

-2 razy w miesiącu – kwiecień- sierpień

-raz na dwa tygodnie w miesiącu - wrzesień -październik

teren wiejski

-raz w miesiącu od stycznia do sierpnia, listopad, grudzień,

-raz na dwa tygodnie – wrzesień-październik

szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach

jeden raz w miesiącu

opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, metal, opakowania wielomateriałowe

jeden raz w miesiącu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe

Cztery razy w roku, w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady

Powyższe  wynika z tego, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała samorządom 12 miesięcy karencji na wprowadzenie nowych przepisów. Do 31-08-2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadami gminy mogą prowadzić na starych zasadach, częstotliwości odbioru. Patrząc na ciągły wzrost cen w obszarach, które mają bezpośrednie przełożenie na koszty jakie przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i gminy zmuszone są ponosić, Gmina Pruchnik, minimalizując koszty dla Mieszkańców realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadami
z częstotliwością odbioru do 31.08.2020 na „starych” zasadach a od 01.09.2020 r na nowych.

 

O nowych obowiązkach, o czym pisaliśmy wcześniej przeczytasz tutaj - http://pruchnik.hg.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowaną prezentacją:


Załączniki:

 1. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r - stawki
 2. Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. - wzór deklaracji.
 3. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. - terminy opłat
 4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.
 5. Jak segregować odpady komunalne – podstawowe zasady
  Wejscia: 1125