strona domowa
strona domowa
Od 1 stycznia 2020 roku będa obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pruchnik
wtorek, 31 grudnia 2019 07:35

Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie  6 września br. nakłada na wszystkie gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od stycznia 2020 r.

https://pixabay.com/pl/illustrations/kosz-wyb%C3%B3r-ekologia-%C5%9Bwiata-problem-3865352/

 

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.01.2020 r., nakładają na mieszkańców Gminy Pruchnik obowiązek złożenia nowych deklaracji.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik


Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Pruchnik obowiązują opłaty w wysokości:

 • 22 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny,
 • 66 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Wprowadza się ulgę w opłacie za gospodarowanie opadami komunalnymi w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie (kompostowniki), czyli  w wysokości:

 • 2 zł  - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, przy  zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny, w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania. Jeżeli okaże się, że mimo zdeklarowania kompostowania odpadów i korzystania ze zmniejszonej opłaty, odpady nie są kompostowane, brak jest kompostownika lub uniemożliwia się osobie upoważnionej dokonania oględzin nastąpi utrata upustu w opłacie na kolejne 6 miesięcy.

Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów!

Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, w wysokości 66 zł miesięcznie od osoby.

Dlaczego podwyższono opłaty?

Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z niepokojem obserwuje się tendencję wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach" nakłada na gminę obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłaty są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpływ miały:

 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (miejsce gdzie trafiają odpady)
 • wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), która w roku 2013 wynosiła 25 zł/tonę odpadów, a w roku 2020 będzie wynosić 270 zł/tonę
 • wzrost cen prądu
 • wzrost cen paliwa
 • wzrost płacy minimalnej
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów)
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zmienia się też termin składania nowych deklaracji
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-spodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastą-piła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

 

 • brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny
  Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca.


Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 1. za I kwartał – do 30 stycznia danego roku
 2. za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku
 3. za III kwartał – do 10 lipca danego roku
 4. za IV kwartał – do 10 października danego roku

Zmiana wysokości opłaty od 1 stycznia 2020 r. powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji – opłata w podanej wysokości obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych, mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub wprowadzenie zwolnienia.


Załączniki:

 1. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r - stawki
 2. Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. - wzór deklaracji.
 3. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. - terminy opłat
 4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.
 5. Jak segregować odpady komunalne – podstawowe zasady

 

 

  Wejscia: 4022