strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 13 grudnia 2019 13:40

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XI sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2020 rok, w tym:
  a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej
  b)    odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady
  - Komisji Rewizyjnej,
  - Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  - Komisji Spraw Społecznych,
  c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  d)    opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
  e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f)    głosowanie nad uchwałą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik, w tym odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1225