strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 03 grudnia 2019 13:43

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z X sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/127/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20.07.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pruchnik (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych (projekt 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej (projekt 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej (projekt 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok (projekt 9).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości (projekt 10).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2019 (projekt 11).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2019 (projekt 12).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik (projekt 13).
 20. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1364