strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 05 listopada 2019 09:56

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję X sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z IX sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (projekt 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości (projekt 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (projekt 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik (projekt 9).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt 10).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” (projekt 11).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (projekt 12).
 19. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1453