strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 19 września 2019 12:23

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z VIII sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt 1).
 8. Podęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku (projekt 5)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.  (projekt 6)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik (projekt 7).
 14. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

cz. I

 

cz. II

  Wejscia: 1292