strona domowa
strona domowa
Stypendia szkolne (socjalne)
środa, 04 września 2019 05:49

 

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że w dniach

od 1 do 15 września 2020 r.

można składać wnioski na stypendia szkolne.

 

O pomoc materialną może ubiegać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. wysokość dochodów w m-cu sierpniu 2020 r. nie przekroczyła kwoty 528 zł oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
  • dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020  r.


Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego a także wzór jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl (zakładka OPS – stypendia szkolne) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie bądź koszulce na dokumenty do skrzynki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

W razie jakichkolwiek pytań ws. stypendiów szkolnych proszę kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 506 334 543 od pn.-pt. w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Dokumenty do pobrania:

- WNIOSEK

- WZÓR WYPEŁNIANIA WNIOSKU

- WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 


 

 

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że w dniach
od 2 do 16 września 2019 r.
można składać wnioski na stypendia szkolne.

O pomoc materialną mogą ubiegać się osoby u których miesięczna wysokość dochodu na jedna osobę w rodzinie w m-cu sierpniu 2019 r. nie przekroczyła kwoty 528 zł oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 11 oraz na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl (zakładka OPS Pruchnik).

 

Wniosek do pobrania:

 

  Wejscia: 3141