strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 23 sierpnia 2019 05:39

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z VII sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97/XII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28.12.2011 roku (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o komunalizację nieruchomości zabudowanej w Pruchniku (projekt 3).
 10. Podęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (projekt 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruchnik na 2019 rok (projekt 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pruchnik (projekt 8).
 15. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1294