strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
  Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

 • Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.
  Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
  Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

 • Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku dokonywane będzie zameldowanie nowo narodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy

 • Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie do 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Wymagane dokumenty

 • Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.
 • Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Opłata

 • Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
  - sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  - pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
  - pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
  Zwolnione  z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

 • Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki,  adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

 • Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku.

 • Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

brak

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3299