strona domowa
strona domowa
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Pruchnika
wtorek, 11 czerwca 2019 06:12

VII sesja Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona była ocenie funkcjonowania Gminy Pruchnik i działalności Burmistrza Pruchnika w 2018 r.

Radni po raz pierwszy, po wprowadzeniu tego obowiązku, rozpatrzyli raport o stanie Gminy Pruchnik za 2018 rok,

przeanalizowali sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok udzielając jednogłośnie zarówno wotum zaufania jak i absolutorium Panu Wacławowi Szkole – Burmistrzowi Pruchnika.

 

Radni po szczegółowym przeanalizowaniu sprawozdań finansowych na posiedzeniach komisji stałych,  oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej nie mieli więcej pytań, jednogłośnie przyjęli więc uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Panu Burmistrzowi, zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz udzielili absolutorium za okres sprawozdawczy.

Dochody budżetu Gminy Pruchnik na 2018 rok zostały wykonane w 101,5 % - 56 641 820,92 zł, wydatki w 94 % - 61 753 837,14 zł.

Wiesław Jamrozik Przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z Wiceprzewodniczącym Markiem Madejowskim oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Marią Kaszubą wręczyli Panu Burmistrzowi kwiaty składając gratulacje owocnej pracy i dobrego gospodarowania mieniem gminnym.

Pan Burmistrz podziękował za jednogłośne absolutorium, które stanowi poparcie do kontynuacji rozpoczętej pracy związanej z rozwojem Gminy Pruchnik.

Pan Burmistrz podkreślił również, że na to absolutorium składa się praca wielu osób, m.in. pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku – Agnieszki Wojdyła Zastępcy Burmistrza, a tym samym Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Pani Renaty Mikłasz Skarbnik Gminy Pruchnik, którym podziękował za zaangażowanie i wykonaną pracę przekazując otrzymane kwiaty.


  Wejscia: 1633