strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 31 maja 2019 12:18

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z VI sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Pruchnik za 2018 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Pruchnika (projekt 1).
 10. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Pruchniku.
 12. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Pruchnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruchnik za 2018 rok – dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok (projekt 2).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2018 rok (projekt 3).
 16. Podęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt 4).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 5).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (projekt 6).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik (projekt 7).
 20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
 21. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
 22. Przyjęcie sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
 23. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1342