strona domowa
strona domowa
Przetarg ofertowy na sprzedaż wyciągu budowlanego
poniedziałek, 06 maja 2019 08:03

BURMISTRZ PRUCHNIKA
OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż wyciągu budowlanego WBT 3-600/1

 

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Urząd Miejski w Pruchniku
Ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
Tel:  16 623 61 14; fax.: 16 623 61 25

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 15 maja 2019 r. o godz. 12.30 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku (pok. Nr 15)

 

OPIS:


Wyciąg masztowy WBT 3-600/1                                  
Rok produkcji 1975   
Nr fabryczny 9728               
Udźwig – 6 kN
Max wysokość podnoszenia – 12 m                                     
Wymiary w poz. pracy: długość – 5,5 m, szer. 2,2 m, wys. 12
Wymiary platformy: 1,2x1,5x1,2 m                          
Napęd – silnik elektryczny 7,5 kW

W skład wyciągu wchodzą:

  1. Wózek jezdny,
  2. Maszt,
  3. Platforma,
  4. Wyposażenie,
  5. Osprzęt.


Urządzenie podlega rygorom Urzędu Dozoru Technicznego.
Jest technicznie sprawne.


Cena oszacowania - 1800 zł brutto jest jednocześnie ceną wywoławczą.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 180 zł.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruchniku nr  48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 w terminie do dnia 14 maja 2019 r.

Kwota wpłaconego wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, w przypadku gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy lub żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od wyniku przetargu. Wydanie urządzenia nastąpi po dokonaniu wpłaty pełnej zaoferowanej kwoty.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w bazie warsztatowej Urzędu przy ul. ks. Bronisława Markiewicza 27 w Pruchniku do dnia do 14.05.2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku chęci dokładnego obejrzenia urządzenia należy uprzednio skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miejskiego, tel. 16 623 61 13 lub 16 623 61 14.

Oferty w zamkniętej kopercie, wraz z kopią dowodu zapłaty wadium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie do 15 maja 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na zakup dźwigu budowlanego”

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

  Wejscia: 1040