strona domowa
strona domowa
Umowa z Wykonawcą przebudowy ul. Św. Floriana podpisana.
wtorek, 19 marca 2019 09:46

W dniu 19 marca 2019 r. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika oraz Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik w imieniu naszego samorządu podpisali umowę z Maciejem Łukaszkiem - Dyrektorem Technicznym Oddziału Rzeszów firmy Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – Wykonawcy robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00”.

Podpisanie umowy nastąpiło w obecności Stanisława Szkoły – Radnego Rady Miejskiej w Pruchniku, Marka Moskwy – Przewodniczącego Rady Osiedla Pruchnik Górny, Agnieszki Wojdyła Zastępcy Burmistrza Pruchnika, Wiesława Słabego – kierownika budowy.

Tego samego dnia, przy udziale Pana Zbigniewa Bojarskiego inspektora nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku przekazano plac budowy.

Zakres prac obejmuje m. in.:

 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 2. Usunięcie drzew i krzaków
 3. Rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
 4. Wykopanie wykopów w gruntach nieskalistych
 5. Wykonanie nasypów
 6. Rowy kryte
 7. Sączki podłużne
 8. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 9. Warstwa mrozoochronna
 10. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
 11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
 12. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
 13. Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką
 14. Umocnienie skarp rowów i ścieków
 15. Oznakowanie poziome
 16. Oznakowanie pionowe
 17. Bariery ochronne stalowe
 18. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy
 19. Ustawienie krawężników betonowych
 20. Chodnik z brukowej kostki betonowej
 21. Obrzeża betonowe
 22. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne.

Przebudowa ul. Św. Floriana znajduje się na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 tj. https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-dofinansowanie.pdf.

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) PRGiPID na lata 2016-2019, począwszy od 2019 roku, zostaje zastąpiony Funduszem Dróg Samorządowych. Zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt realizacji zadania według oferty przetargowej wynosi 5 566 529,33 zł brutto.
Termin wykonania: do 31-10-2019 .

WIDEO RELACJA

FOTO RELACJA

  Wejscia: 3201