strona domowa
strona domowa
Konkurs na stanowisko dyrektorów Szkoły Podstawowej w Kramarzówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku oraz Szkoły Podstawowej w Świebodnej
poniedziałek, 25 lutego 2019 07:30

Burmistrz Pruchnika ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

 


ZARZĄDZENIE Nr  8/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 63  ust. 1 i 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1587)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37 -560 Pruchnik;
2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik;
3) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, Świebodna 19, 37-560 Pruchnik.

2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Gminy Pruchnik - www.gminapruchnik.pl
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku – www.pruchnik.bip.info.pl
3) w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

  1. ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia - wymagania -
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH -
  3. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 
 

  Wejscia: 2704