strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 11 lutego 2019 06:56

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z IV sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, 
  2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok,
  3) w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 1997r. Nr 173/XXII/97 w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2018 w Gminie Pruchnik
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

Transmisja

 

  Wejscia: 1894