strona domowa
strona domowa
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzenie ścieków

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ / ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy


 • tel. 16 623-61-30

Sposób załatwienia sprawy

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzenie ścieków należy złożyć osobiście i stanowi on podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych dokumentów.

Wymagane dokumenty

 1. Projekt na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego,
 2. Kserokopia aktu własności,
 3. Odpis księgi wieczystej,
 4. Inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości.

Opłata

 • Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

 • W dniu zgłoszenia się do Urzędu.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U 2015 poz 139 ze zm.)
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków (Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr 111/XVIII/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r.)

Uwagi

 1. Fakturowanie  usług, świadczonych przez Gminę Pruchnik, odbywa się w okresach rozliczeniowych kwartalnych i półrocznych.
 2. Miejscowości: Pruchnik , Pruchnik Górny, Kramarzówka, Hawłowice - okres rozliczeniowy kwartalny (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
 3. Miejscowości: Jodłówka, Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Długi i  Rozbórz Okrągły – okres rozliczeniowy półroczny (maj, listopad)
 4. Opłaty za wystawione faktury można dokonywać u inkasenta gminnego, w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A w Jarosławiu 81 1240 2571 1111 0010 4450 7302,

Dokumenty do pobrania

 • wniosek o zawarcie umowy.

  Wejscia: 2659