strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Joanna Porczak

I piętro, pok. Nr 19
tel. 16 623 61 23

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wypisu lub wyrysu z:

 • odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zawierający: dane wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której wniosek dotyczy / adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwa obrębu, numer działki.

Opłata

 • Opłata skarbowa za wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 1. od wypisu:
  - do 5 stron – 30 zł
  - powyżej 5 stron – 50 zł
 2. od wyrysu:
  - za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł. nie więcej jednak jak 200 zł.
 • Opłatę skarbową można uiścić:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
- na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • 14 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2016.778 t.j. z dnia 2016.06.04/

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm./

 • odpowiedni Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik

Uwagi

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.  Wejscia: 5597